filosofie

filosofie

De omgeving en de reeds aanwezige elementen op het terrein vormen de basis van waaruit elk nieuw project moet groeien ; een grondige analyse van de bestaande toestand maakt daarom een essentieel onderdeel uit van de taak van het planteam. Deze globale stedenbouwkundige benadering is bij Artuur de eerste stap.
Deze bredere benadering maakt een goede inpassing van het nieuwe project in de buurt mogelijk en zorgt voor een maatschappelijk draagvlak. Op deze manier kan aan de wijk waarin het project gesitueerd is een positieve impuls gegeven worden.
Open dialoog met de vergunning verlenende overheid en opdrachtgever
Aangezien bouwen in een stedelijke context complex kan zijn, zal in elke fase van het ontwerp teruggekoppeld worden met de overheid, zodat het project vlot gerealiseerd kan worden. Zo kunnen reeds in de beginfase duidelijke krijtlijnen uitgetekend worden waarbinnen het gebouw vorm zal krijgen. Goede afspraken en het aftasten van de mogelijkheden door bijvoorbeeld een volumestudie zorgen voor een vlotter verloop van het proces en kan een duidelijke tijdswinst opleveren.
Uiteraard staat de visie van de opdrachtgever centraal in het hele ontwerpproces; per fase wordt het oorspronkelijke programma geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Bij elk nieuw project wordt gestart vanaf 'nul'; elke ruimtelijke situatie is immers uniek en elke opdrachtgever legt eigen accenten. Wat het ontwerp van een gebouw betreft wordt dus telkens gezocht naar een solide vertrekbasis, die inherent is aan de combinatie van locatie, opdrachtgever, programma,... Deze elementen zijn geen belemmering maar stimuleren de creativiteit: de synthese zal bestaan uit een functioneel gebouw in een tijdloze, niet schreeuwerige architectuur maar mét een origineel karakter.

Gezien de schaarste van de beschikbare ruimte dient er vandaag geen ruimte meer verspild te worden. De mogelijkheden van elk bouwterrein moeten optimaal worden benut. Compact bouwen zonder aan basisprincipes zoals woonkwaliteit, privacy en bezonning te raken, vormt een uitgangspunt.
Een doordachte planopbouw met een eenvoudige draagconstructie vormt de basis van een flexibel en betaalbaar gebouw; bij woningbouwprojecten kan een zekere standaardisatie en repetitie in de plannen de kostprijs tevens drukken. Compact bouwen en het beschikbare bouwvolume optimaal benutten, leidt tot kostprijsbeheersing. Anderzijds kan men door op een inventieve manier eenvoudige materialen toe te passen meer bereiken met hetzelfde budget, zonder te vervallen in banaliteit.
Het doel is een degelijk afgewerkte gebouw aan te kunnen bieden met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Functionaliteit staat centraal bij het ontwerp van een gebouw: op verschillende vlakken wordt dit aspect in het oog gehouden. Er wordt steeds op toegezien dat het gebouw logisch wordt ingedeeld en dat overtollige circulatieruimte vermeden wordt; op deze manier kunnen compacte woningen worden uitgewerkt die toch een hoog gebruikscomfort bieden aan de bewoners.
Kwaliteit wordt bereikt door een nauwe opvolging van elke stap in het bouwproces - de werfopvolging speelt hierin een essentiële rol. Een secure keuze van materialen en technieken zal kwaliteit op lange termijn garanderen; een goed onderbouwd advies aan de bouwheer staat hierbij centraal.

Het optimaal aanwenden van materialen en energie zorgt er voor dat het project ook op lange termijn een meerwaarde betekent voor gebruikers en de omgeving. Ecologische randvoorwaarden komen in het project aan bod, zoals waterhuishouding, oriëntatie van de gebouwen, rationeel energiegebruik en isolatie, aandacht voor zachte verkeersvormen,… Voor specifieke projecten wordt het team uitgebreid met specialisten.
Details of technieken die veel nazorg vragen, dienen vermeden te worden; een duidelijk lastenboek en een goede werfopvolging garanderen een degelijk gebouw.
Er wordt niet gebouwd voor één enkele generatie : een woning bijvoorbeeld moet ook herbruikbaar zijn voor andere gezinssamenstellingen. Daarom krijgt aanpasbaar bouwen tevens aandacht.